Politisk grunndokument for Realistlista

Hva er Realistlista?

Realistlista er en gjeng engasjerte studenter som brenner for å bedre vår studiehverdag. Vi har tre fellesnevnere for engasjerte i Realistlista:

  1. Vi er realister
  2. Vi er aktive i studentmiljøet, gjerne gjennom andre studentorganisasjoner
  3. Vi er pragmatiske og konstruktive

Hvordan jobber Realistlista?

Det er mange gode og viktige studentsaker vi må jobbe for, men for å kunne få gjennomslag må man prioritere enkeltsaker. Våre prioriteringer blir gjort samlet og med flest mulig involverte i en demokratisk prosess. Når vi har prioritert står vi for våre prioriteringer. Vi er alle engasjerte studenter fra ulike fagmiljøer. Det gjør at vi vet hvor skoen trykker og hvordan vi skal få gjort noe med det. Vi får gjennomslag!

For at studentene selv skal bestemme hvem som representerer dem vil vi alltid legge opp til reelle valg blant våre kandidater. Når vi selv velger kandidater til verv vil vi alltid legge vekt på dyktighet.

Kunnskapspolitikk

Svaret på fremtidens utfordringer ligger i forskning og høyere utdanning. Derfor må forskning og høyere utdanning prioriteres høyt nasjonalt.

Kunnskap for framtida

Universitetet i Oslo (UiO) skal utdanne faglig sterke studenter med profesjonell kompetanse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Derfor trenger vi forskningsbasert utdanning. Studentene må i større grad enn i dag bli presentert for og delta i forskning. I tillegg må underviserne være aktive forskere og undervisningsmetodene være forskningsbaserte. For å sikre kvaliteten, bør undervisningen fagfellevurderes. Emneevalueringer bør være en naturlig del av kvalitetsarbeidet, og må gjennomføres på en metodisk god måte.

Utdanning er en av universitetets viktigste samfunnsoppgaver, og offentlig finansiert undervisning skal være tilgjengelig for offentligheten. Vi vil ha større fokus på god gruppeundervisning og økt bruk av studentaktive læringsformer. I disipliner der praktiske ferdigheter er sentrale, må studentene få god opplæring i disse. Vurderingsformene som benyttes må søke å kartlegge studentenes kompetanse innenfor alle områder av emnets læringsutbyttebeskrivelse. Dette betyr at en skoleeksamen i mange tilfeller vil være utilstrekkelig.

Vi ønsker en bred digital satsing. Det innebærer gjennomgående digitalisering av pensum, undervisning, eksamen og det administrative rundt studiene. Universitetet bør ikke satse på én stor digital plattform. Man bør heller velge den beste løsningen for hver digitale utfordring, og utvikle løsninger slik at disse fungerer sømløst.

Ex.Phil er et omdiskutert emne, både med tanke på innhold og form. Realistlista mener at studentene i større grad skal lære logikk og vitenskapsfilosofi, og mindre filosofihistorie. I tillegg bør undervisningen i større grad reflektere det filosofiske grunnlaget for naturvitenskapen.  Det er også på tide å endre de etiske problemstillingene i exphil slik at de er i tråd med dagens utfordringer. Miljø og klima bør inn som problemstillinger de etiske modellene anvendes på.

Realistlista mener det er etiske problemstillinger knyttet til hva man velger å forske på og hvordan man mottar finansiering. Det er ikke riktig å diktere hva enkeltforskere skal forske på, men universitetet bør velge at de strategiske midlene skal styres mot miljø- og klimavennlig forskning. I tillegg bør man se på hvordan universitetet mottar midler fra oljeindustrien. Minstekravet må være at finansieringsavtalene mellom næringslivet og universitetet er i tråd med anbefalingene fra NENT.

Tverrfaglighet og utveksling

Alle studieprogrammer bør ha minimum ett helt semester i studieplanen som kan fylles utelukkende med frie emner. Dette legger både til rette for å kunne dra på utveksling, og for å dra på tverrfaglige eventyr.

Det må være enkelt å dra på utveksling, slik at terskelen for å ha et utenlandsopphold er så lav som mulig. Saksbehandlinger knyttet til utveksling må bli mer forutsigbare, både med hensyn på utfall og tidsbruk. Saksbehandling bør gjøres digitalt, og studenter må få innsyn i progresjonen i behandlingen av søknadene sine.

Lik rett til utdanning!

For at studenter skal lykkes må de få mulighet til å fokusere på studiene. Bolig er den største utgiften for studenter i dag.

  1. Derfor bør 30 % av studentene ha tilgang til studentboliger. Dette er det viktigste tiltaket for studenters hverdag.
  2. I tillegg bør studiestøtten være på 1,5 G fordelt over 11 måneder – en betydelig økning fra i dag.

Det er også viktig at studentene får god oppfølging underveis. Vi vil også ha forberedende veiledning til alle førsteårstudenter ved UiO for å fremme trivsel og forebygge frafall.

Norge trenger flere realister!

Fri og lik tilgang til høyere utdanning for studenter fra hele verden er vårt viktigste tiltak for å få kunnskapen vi trenger. Antall studieplasser burde bestemmes etter samfunnets fremtidige behov, og ikke skoleelevers innfall. Realfag burde prioriteres høyere når man informerer om studier til elever.

Realfagskompetanse er verdifullt i arbeidslivet og kan også være svært nyttig innen andre utdanninger. Derfor må det bli enklere for studenter fra andre fakulteter å ta emner innen realfag.

Velferd og læringsmiljø

Du skal ha det bra som student ved Universitetet i Oslo. Studentvelferd sikrer lik rett til utdanning. Studentsamskipnaden er en garantist for god studentvelferd, og Realistlista vil være med på å gjøre SiO lett å elske. Vi vil ha 4000 nye studentboliger årlig, med 49 % tilskudd.

Bedre studenthelse

God helse er viktig for å lykkes med studiene. Gjennom SiO har studentene tilgang til et billigere og bedre helsetilbud enn befolkningen ellers, men likevel ser vi at mange studenter sliter. Realistlista vil arbeide for å bedre studenthelse ved å utvide tilbudet innen psykisk helse og styrke integreringen mellom SiO Athletica,  SiO Helse, og SiO Mat og Drikke. I tillegg må UiOs håndtering av sykemeldte studenter bli mer forutsigbar.

Psykososialt læringsmiljø

Studenter som trives ved studiestedet sitt både har det bedre og lærer bedre. Et godt psykososialt læringsmiljø er avgjørende i forebygging av ensomhet og psykisk uhelse såvel som frafall. Grunnarbeidet som legges i fadderukene må få bedre vilkår med sterkere studentmedvirkning og sikre økonomiske rammer. Det er viktig at arbeidet som påbegynnes i fadderuka følges opp videre i studieløpet. Vi mener at et av de beste tiltakene UiO kan gjøre for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø er å sette av arealer på hvert institutt til studentene som kan brukes til arbeid med studier både alene og sammen med andre, og som har pauserom og enkle kjøkkenfasiliteter.

Studentforeninger

Studentforeningene spiller en sentral rolle i studentenes hverdag, og frafallsundersøkelser viser at det er svært få som er engasjerte i foreninger som faller av studiet sitt. Derfor må studentforeningene sikres gode betingelser, både gjennom tildelinger fra Velferdstinget og gjennom tilrettelegging fra universitetet.

Internasjonalt

Internasjonale studenter utgjør en viktig del av Universitetet. De bidrar til internasjonalisering på UiO, oppfordrer norske studenter til å reise ut og bringer inn nye perspektiver i vår studiehverdag både faglig og kulturelt. Det skal ikke innføres skolepenger for internasjonale studenter. Realistlista mener at det er essensielt å opprettholde boliggarantien for internasjonale studenter slik at Oslo fortsetter å fremstå som et attraktivt sted å studere. Det er likevel viktig at det er Universitetet i Oslo og ikke samskipnaden som har hovedansvaret for å huse internasjonale studenter.

Inkludering

For å sikre god inkludering krever Realistlista at UiO tilbyr norskkurs til alle internasjonale studenter, og gir dem mulighet til å gå opp til eksamen i norsk. Det må også bli lettere for internasjonale studenter å dele kollektiv med norske studenter dersom de ønsker det.

Studentforeningene spiller også en viktig rolle med tanke på å inkludere internasjonale studenter og vi vil at det skal bli enklere for studentforeningene å lage arrangement som appellerer til både norske og internasjonale studenter.

Legg igjen en kommentar