Gangfelt i Moltke Moes vei

Krysset mellom Moltke Moes vei og Blindernveien er uoversiktlig og farlig. Det er veldig mange studenter som krysser veien der, og det har vært flere nestenulykker. Derfor vil vi i Realistlista ha et gangfelt over Blindernveien!

Vi har tegnet opp et midlertidig et med kritt, men vi håper at vi kan få et mer permanent gangfelt i fremtiden.

Allmøte i Realistlista 12.02.2015

Realistlista innkaller til allmøte. Det blir møtemat (antageligvis digg veggismat)

Allmøtet er listas høyeste organ og holdes før valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Facebookarrangement finner du her:

https://www.facebook.com/events/1534831500136195/

Tid og sted: Torsdag 12. februar 17.15 på Escape

Framlegg til dagsorden:
Sak 1: Informasjon om Realistlista og Studentparlamentet – orientering
Sak 2: Valg av ordstyrer og referent – valg
Sak 3: Politisk grunndokument – diskusjon og votering
Sak 4: Kampsakene i året som har gått – orientering
Sak 5: Kampsaker for Realistlista i 2015-2016 – diskusjon og votering
Sak 6: Valg av liste til Studentvalget 2015 – valg
Sak 7: Regnskap 2014 – orientering og godkjenning
Sak 8: Revidert budsjett for 2015 – diskusjon og votering
Sak 9: Vedtektsendringer – diskusjon og votering
Sak 10: Eventuelt

Det politiske grunndokumentet finner du her:

http://realistlista.no/grunndokument/

Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest fem dager før allmøtet, det vil si lørdag 07.02.2015. Endringene blir offentliggjort senest tre dager før allmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom ⅔ av de fremmøtte stemmer for. Eventuelle Vedtektsendringer trer i kraft når møtet heves.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Julie Paus-Knudsen