Allmøte i Realistlista 12.02.2015

Realistlista innkaller til allmøte. Det blir møtemat (antageligvis digg veggismat)

Allmøtet er listas høyeste organ og holdes før valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Facebookarrangement finner du her:

https://www.facebook.com/events/1534831500136195/

Tid og sted: Torsdag 12. februar 17.15 på Escape

Framlegg til dagsorden:
Sak 1: Informasjon om Realistlista og Studentparlamentet – orientering
Sak 2: Valg av ordstyrer og referent – valg
Sak 3: Politisk grunndokument – diskusjon og votering
Sak 4: Kampsakene i året som har gått – orientering
Sak 5: Kampsaker for Realistlista i 2015-2016 – diskusjon og votering
Sak 6: Valg av liste til Studentvalget 2015 – valg
Sak 7: Regnskap 2014 – orientering og godkjenning
Sak 8: Revidert budsjett for 2015 – diskusjon og votering
Sak 9: Vedtektsendringer – diskusjon og votering
Sak 10: Eventuelt

Det politiske grunndokumentet finner du her:

http://realistlista.no/grunndokument/

Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest fem dager før allmøtet, det vil si lørdag 07.02.2015. Endringene blir offentliggjort senest tre dager før allmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom ⅔ av de fremmøtte stemmer for. Eventuelle Vedtektsendringer trer i kraft når møtet heves.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Julie Paus-Knudsen